آموزش بافتنی با دست در خانه

بافت شکلاتی

پایه بافت این مدل ۳ تا زیر ۳تا رو است.

رج۱:   ۳تا رو +۳تا زیر+....

رج۲:   ۳تازیر+۳تارو+....

رج۳:   ۳تا رو+(۳تا یکی از زیر ولی دانه ها از میل خارج نمی شود  ۱ژته یکبار دیگر ۳دانه باهم بافته شده ودانه ها از میل خارج میشود یعنی ۳ دانه کور شده را دوباره به دست می آوریم)+۳تا رو+تکرار عمل داخل پرانتز+....

رج۴:   ۳ تازیر+۳تا رو+...

رج۵:   ۳تا رو +۳ تازیر+...

رج۶:   ۳تا زیر+۳تارو+...

رج۷:   تکرار رج سوم

در کل بافت این ۷ رج تکرار میشود.

بافت دانه ذرتی

این مدل بافت بسیار ساده است. برای رج اول یکی زیریکی از رو میبافیم و تا آخر رج همین را ادامه میدهیم. برای رج دوم همه ی دانه ها را تا آخر رج از زیر میبافیم .در کل بافت دانه ذرتی این دو رج تکرار می شود .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 1:14  توسط مرضیه جمشیدی |